Regulamin

Regulamin

Warunki korzystania z portalu społecznościowego Znajomix.plI.Korzystanie z portalu społecznościowego Znajomix.pl, z którego użytkownik uzyskał dostęp do niniejszych Warunków użytkowania podlega niniejszym Warunkom użytkowania i oznacza jego akceptację przez Użytkownika.

Portal Znajomix.pl zastrzega sobie prawo, od czasu do czasu, bez zawiadomienia lub powiadomienia, aby zmienić niniejszą umowę. Kontunuacja korzystania z portalu Znajomix.pl stanowi przyjęcie przez Użytkownika takich zmian. Najbardziej aktualna wersja niniejszej umowy, która zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje znajduję się na każdej stronie Znajomix.pl w stopce na dole strony pod nazwą "Regulamin"

Jeśli uzyskujesz dostęp do tej witryny spoza Polski, robisz to z własnej inicjatywy i odpowiadasz za przestrzeganie lokalnych przepisów. Dodatkowo, niniejsza strona internetowa jest publikowana w języku angielskim i w innych językach, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

II.Dostęp do portalu

Aby uzyskać dostęp do tej witryny, zostaniesz poproszony o podanie danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z tej strony jest zapewnienie, że wszystkie informacje podane na tej stronie są poprawne, aktualne i kompletne. Jeśli portal Znajomix.pl sądzi, że podane przez Ciebie informacje nie są poprawne, nieaktualne lub niekompletne, ma prawo odmówić Ci dostępu do tej witryny lub jej zasobów oraz do zakończenia lub zawieszenia dostępu w dowolnym momencie. Wymagamy od naszych użytkowników:

- posługiwania się imieniem i nazwiskiem, których używają na co dzień;

- podawania dokładnych informacji na swój temat;

- tworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania osi czasu do własnych celów;

- nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta na portalu;

- Użytkownik powinien mieć ukończone 13 lat

III. Znajomix.pl zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące kanałów mediów społecznościowych portalu, w tym między innymi: 1. dodawania, usuwania lub modyfikowania jakiejkolwiek treści,

2. blokowania uciążliwych użytkowników;

3. zaprzestanie jakiegokolwiek z naszych kanałów społecznościowych w dowolnym czasie

4. Tymczasowe blokowanie profilu Użytkownika

5. Trwałe usuwanie profilu Użytkownika z portalu

Ograniczenia dotyczące treści i korzystanie z portalu Znajomix.plPortal Znajomix.pl może, według własnego uznania, usunąć nieodpowiedzialne treści lub treści, które w inny sposób są niezgodne z przeznaczeniem kanałów mediów społecznościowych Znajomix.pl; mianowicie rozpowszechnianie i udostępnianie tematów o nieodpowiedniej treści. W stosownym zakresie portal Znajomix.pl zastrzega sobie prawo do wykonania czynności z punktu III regulaminu wobec Użytkownika, który nie przestrzega niniejszych Warunków użytkowania. Przykłady zachowania o znamionach nadużycia, nie są ograniczone do następujących:

- Zniesławiające, złośliwe, nieprzyzwoite, zastraszające, dyskryminujące, nękające lub zastraszające komentarze lub propaganda nienawiści;

- Wzywa do wszelkiego rodzaju przemocy;

- Działalność, która narusza jakiekolwiek prawo lub regulację;

- Spam skierowany na którąkolwiek z osób korzystających z portalu, w tym dowolną formę automatycznie generowanych treści lub wielokrotne publikowanie tej samej treści;

- Treści zawierające porady medyczne, które mogą być niezamówione i / lub niezweryfikowane;

- Jakiekolwiek potencjalne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym między innymi nazw marek, nazw handlowych, logo, praw autorskich lub tajemnic handlowych jakiejkolwiek osoby, firmy lub miejsca;

- Inne treści uznawane za nietypowe lub zakłócające cele portalu, jego obserwatorów oraz poczucie wspólnoty i akceptacji;

- Treści publikowane przez fałszywych lub anonimowych użytkowników.

- Nie wolno przesyłać, udostępniać ani wyświetlać w naszych serwisach żadnych treści wideo zawierających reklamy stron trzecich, takie jak reklamy w trybie „pre-roll” lub sponsorowane treści graficzne, bez naszej uprzedniej zgody

- Niewłaściwe użycie nazw użytkowników w tym między innymi niedozwolone jest kupowanie lub sprzedawanie nazw użytkowników Znajomix.pl, niedozwolony jest również Squatting nazw w tym między innymi bierzemy pod uwagę liczba założonych kont, zakładanie kont w celu uniemożliwiania innym osobom użycia nazw tych kont, zakładanie kont w celu ich sprzedania lub używanie źródeł treści publikowanych przez inne osoby do aktualizowania i prowadzenia kont pod nazwą kojarzoną z tymi osobami.

- Nie akceptujemy zachowań, które stanowią przykład nadużycia, w tym nękania, zastraszania lub grożenia.

- Niedozwolone jest kierowanie pod adresem osoby lub grupy osób gróźb zastosowania przemocy ani życzenie im poważnych obrażeń ciała, śmierci lub choroby. Dotyczy to m.in. gróźb atakami terrorystycznymi i promowania terroryzmu. Niedozwolone jest też wiązanie się z organizacjami, które w swoich wypowiedziach lub poprzez swoją aktywność na portalu i poza nim wykorzystują lub promują przemoc wobec cywilów jako środek do osiągnięcia swoich celów

- Niedozwolone jest promowanie samobójstwa lub samookaleczenia ani zachęcanie do nich.

- Niedozwolone jest promowanie pornografii

- Niedozwolone jest promowanie dziecięcej pornografii

- Niedozwolone jest stosowanie nadużyć w postaci wysyłania niechcianych treści o charakterze seksualnym lub innego rodzaju angażowanie się w działania noszące znamiona molestowania seksualnego

- Niedozwolone są próby nękania, zastraszania lub uciszania innych

- Niedozwolone jest promowanie przemocy wobec innych, grożenie im ani ich nękanie z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności lub chorób

- Niedozwolone jest używanie obrazów lub symboli nacechowanych nienawiścią jako zdjęć profilowych lub zdjęć w nagłówku. Nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana i opis konta nie mogą być wykorzystywane do działań noszących znamiona nadużycia, takich jak nękanie lub wyrażanie nienawiści wobec wybranej osoby lub grupy osób

- Niedozwolone jest publikowanie zdjęć osób trzecich bez ich zgody

- Niedozwolone jest grożenie ujawnieniem lub kradzieżą informacji osobistych

- Niedozwolone jest naśladownictwo osób, grup lub organizacji mające na celu wprowadzenie innych w błąd, ich zdezorientowanie lub oszukanie.

- Niedozwolone jest publikowanie treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub linków do oprogramowania

- Niedozwolone jest korzystanie z usług w celu spamowania innej osoby.

Pozostałe zasady


Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji zawartych w portalu przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.

Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.

Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:

usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,

zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

PRO
1. Płatności są obsługiwane przez system PayPal
2. Użytkownik może wybrać jedną opcję PRO
3. Wybranie innej opcji PRO w czasie trwania poprzedniej, powoduje zmianę na nowo wybraną
4. Prmocja nie wydłuża czasu trwania PRO
5. Koniec okresu PRO kończy promocję
6. Promowany post oraz promowana strona muszą być zgodne z naszym Regulaminem oraz z naszą Polityką Prywatności